Programjaink

Mindenkit sok szeretettel várunk különböző programjainkon. Minden alkalom nyitott és bármikor becsatlakozhattok. Alább olvashatjátok az egyes programtípusok részletes leírását, a konkért alkalmakra, eseményekre az eseménynaptáron keresztül jelentkezhettek.

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A Városi Jógi alapítói a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatják Önt az adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:
  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Infotv.)

1. A személyes adatok adatkezelője

A személyes adatok kezelői: a Városi Jógi alapítói, Dr. Janits László egyéni vállalkozó és Janits-Szabó Virág egyéni vállalkozó (továbbiakban: adatkezelő)

Név: Janits-Szabó Virág
Adószám: 66626622141
Székhely: 1022. Budapest, Bimbó út 55.
Nyilvántartási szám: 36811491

Név: dr. Janits László Róbert
Adószám: 65758058125
Székhely: 3535 Miskolc, Bródy Sándor utca 21.
Nyilvántartási száma: 26943091

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adatait a GDPR, az Infotv. szabályainak a betartásával kezeljük.
A hozzájárulás megadásával Ön felhatalmazza a Városi Jógi alapítóit, hogy a honlapra történő regisztráció, a hírlevélre történő feliratkozás és a foglalkozásokon való részvételhez kötődő felelősségvállalási nyilatkozatban megadott személyes adatait kezeljék és nyilván tartsák.
A Városi Jógi az adatok tárolásához tárhely-szolgáltatót (Datacast Rendszerház Kft.), míg a hírlevelek kiküldéséhez hírlevél –szolgáltatót (The Rocket Science Group LLC által üzemeltett Mailchimp platform) vesz igénybe.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött kérésével, az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

3. Kezelt adatok köre

Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím

4. Adattovábbítás

A személyes adatokat a Városi Jógi adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, továbbá az tárhely-szolgáltató Datacast Rendszerház Kft. és a hírlevél-szolgáltató, The Rocket Science Group LLC által üzemeltett Mailchimp platformmal foglalkozó szoftverkezelők ismerhetik meg. 

A tárhely-szolgáltatónál lévő szerveren az Ön alábbi adatai kerülnek tárolásra: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, továbbá, hogy Ön kér-e hírlevelet. A hírlevél szolgáltatónál tárolásra kerül az Ön neve és email címe.

5. Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét az alábbi elektronikus levelezési címen jelentheti be.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az Ön által benyújtott  jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgáljuk és válaszunkról írásban, elektronikus úton értesíjük.

A tájékoztató a továbbiakban ezen jogaival kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze.
A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintett jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14. § - 21. §-a tartalmazza.

6.1. Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –, közérthető módon tájékoztatást adunk az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatokról, a címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk.
A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

6.2. Hozzáféréshez való jog

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

6.3.  Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, az adatkezelő kiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.

6.4.  Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.
Az adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, adatfeldolgozókat hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatok törlését.

6.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül elektronikus levélben, írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

6.6.  Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia! Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő - beleértve a profilalkotást is - felhasználása ellen tiltakoznia.
A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az adatkezelő az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6.8. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött kérésére, az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

6.9. Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését  az adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: naih.hu

6.10. A bírósági jogorvoslathoz való jog

A fentiek mellett Ön bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az adatkezelő  vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.


Közvetlen átadások a megvilágosodásról

A Városi Jógi minden tanítása - legyen az meditáció a városban, harmonikus mozgások teremben, vagy éppen jógi szemléletű gyakorlás – a megszabadulás, vagyis az önfelismerés felé mutat. Minden esemény közül azonban a Létegyüttlét és a Csendébredés az, amely szóban is kizárólag a megvilágosodásról szól. Ezek a nem-kettős tanítások közvetlen útmutatással szolgálnak a keresők számára. A Létegyüttlét kis csoportos beszélgetésein minden mozdulat, minden kérdés és minden válasz lehetőséget ad arra, hogy kaput nyiss legbelsőbb természeted felé. Felejthetetlen élmény olyanokkal együtt lenni, akik a szabadságot kutatják, és rendkívül hatékony olyan tanítótól kérdezni, aki keresetlenül egyszerű, jól alkalmazható válaszokkal segíti e gyönyörű keresést. A Csendébredéseken Virág csak egyszerűen jelen van, de ezzel mindent megad a tanítványnak, amire annak csak szüksége van. A Csend utat tör a szívekhez, és szavak, fogalmak nélkül tanít meg önmagadra. Óriási élmény ráébredni: Csend vagy te magad is!
Női bölcsesség foglalkozások

Minden egyenrangúságra törekvő irányzat ellenére a megszabadulás nőies és férfias megközelítése között hatalmas a különbség. A női megvilágosodottak hagyománya töretlen: bár nem alakítanak ki diadalmas, fényes szellemi vonalakat, tanítványok ezrei sem tolonganak szoknyájuk mögött, a női guruk útmutatása itt van, most, a modern világban is, és helyet kér magának az önfelismerést keresők tudatában.
Dradag: a félelem nélküli férfi ösvénye

Ha egy férfi szellemi ember, és a megvilágosodás a célja, az fenekestül felforgathatja a világát.  Ennek felvállalásához óriási bátorság, elszántság és hajlandóság szükségeltetik. A  Dradag segít felébreszteni magadban ezen képességeket.
Jógi átadás

A Városi Jógi legújabb programja még az eddigieknél is közvetlenebb, kézzel foghatóbb módszereket és szemléletet ad át a jógi létmódról. Magunam ezeken a foglalkozásokon olyan jógi gyakorlatokat, technikákat ad át, amelyekkel a szellemi keresők mindennapjai könnyebbé válhatnak. A boldogság kulcsa az, hogy felismerjük e valódi természetünket. A jógik régi és új eszközei mind mind ebbe az irányba mutatnak.
Jógi mozgás: dinamikus kapuk a szabadság felé

Nem állítjuk, hogy egy mozgás elvezet a megszabaduláshoz. Ám azt igen, hogy léteznek olyan harmonikus, bölcs, ősi mozgásformák, amelyek annyi örömöt, egészséget, nyugalmat teremtenek, hogy közelebb kerülhetsz önmagad felvállalásához. Kapuk ezek a mozgások, és rajtad múlik, hogy átlépve rajtuk bepillantást nyersz -e abba, amit tiszta tudatosságnak hívunk.
Városi Jógi akciók

Szeretnél hídon sétálva meditálni? Szívesen égetnél egy felajánlás füstölőt a város közepén? Kíváncsi vagy, milyen a rakpart egy víz szertartás után? Légy Te is merész, és merj jógiként élni a nyüzsgő város kellős közepén! Tarts velünk a legközelebbi akciónkon!
Elvonulások

Bár a Városi Jógi létmód elsősorban a szellemi kereső hétköznapi életéhez, mindennapos gondjaihoz ad szellemi útmutatást, időnként még a tanítók is elvonulnak, hogy kicsit magukban legyenek. Elvonulni komoly döntés, de az eredménye is sokkal erőteljesebb lehet, mint hinnénk.
OLDALAK